It’s opposite of #HappyRamadan #RamadanKareem #RamadanMubarak. #Ramadan’s a bleak month where people are tortured, beaten, shunned, imprisoned for not submitting to fasting rules like in #Iran. #HappyFastDefying #FastDefyingKareem #DontGiveADamn4Ramadan

#رمضان یک ماه تیره و تار است که در آن مردم به خاطر عدم تسلیم به قوانین روزه شکنجه می شوند، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، طرد و زندانی می شوند. مانند در ایران

#روزه_خواری_مبارک
#روزه_خواری_کریم